A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete a közterületekről látható egyes felületek falfirkák elleni védelméről

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és 55. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése alapján – különös tekintettel a világörökségi területek kiemelt városképi fontosságára - az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 • (1) E rendelet célja, hogy a Budapest Főváros I. kerület közigazgatási területén védje a közösségi és magántulajdonban lévő építményeket, műtárgyakat és közterületi berendezési tárgyakat és művészeti alkotásokat, biztosítsa az épített környezet védelméhez való jogot, és megszüntesse a városképet rontó, közízlést sértő falfirkák, graffitik elhelyezését.
 • (2) A rendelet alkalmazásában:
   a) Építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre.
   b) Épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül, meghatározott rendeltetés - jellemzően tartózkodás céljából.
   c) Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz. Ezek különösen: út- és járdafelület, támfal, felüljáró, aluljáró, lépcső.
   d) Közterületi berendezési tárgy: mindazon tárgyak, melyek a közterületen a közszolgáltatás (pl. világítás, távközlés) kiszolgálására, illetve a közterület rendeltetésszerű használatára szolgálnak. Ezek különösen: utcabútorok (padok, szeméttartók), közvilágítási kandeláberek, telefonfülkék, elektromos kapcsolószekrények, közlekedési jelzőtáblák, korlátok, játszótéri felszerelések és berendezések.
   e) Művészeti alkotások: minden olyan közterületi tárgy, mely emlékműként, művészeti alkotásként valósult meg és a közterületről látható, megközelíthető. Ezek különösen: szobrok, domborművek, emléktáblák.
   f) Falfirka, graffiti: festékkel, filctollal, festékszóróval, alvázvédővel vagy bármilyen más felületképző anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy szöveges felületbevonat, falfirka, mely nem az építmény, műtárgy, berendezési tárgy rendeltetésszerű használatához szükséges.

  2. §

  Aki a Budapest I. kerület közigazgatási területén a rendelet hatálybalépését követően közterületről látható, vagy azon lévő
 • építményen,
 • épületen,
 • műtárgyon,
 • közterületi berendezési tárgyon, valamint
 • művészeti alkotáson falfirkát, graffitit helyez el amennyiben cselekményével a Btk. 324. §-ában, illetve a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX törvény (a továbbiakban Sztv.) 157. §-ában meghatározott súlyosabb cselekményt nem valósít meg szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

  3. §

 • (1) Az építési hatóság az 1997. évi LXXVIII. tv. 55. § (1) bekezdés b) pontja alapján elrendelheti az engedély nélkül elhelyezett falfirkák megszüntetését.
 • (2) A megszüntetés költségei a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. § (1) bekezdése alapján a kárt okozót terhelik.

  4. §

  Az e rendeletben meghatározott szabálysértés miatt indult eljárásban az Sztv., a kártérítési eljárásban a Ptk. rendelkezései az irányadók.

  5. §

  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
  Budapest, 2003. október 1.

  dr. Horváth Tivadar jegyző            dr. Nagy Gábor Tamás polgármester